Ynni Lleol Cylchlythyr - Hydref 2023

Energy Local Newsletter

Digwyddiad i Ddod: Datblygu Marchnadoedd Ynni Lleol - 8fed Tachwedd

Mae Energy Local Bridport yn trefnu cynhadledd diwrnod cyfan yn Neuadd y Ddinas Caerfaddon ddydd Mercher 8 Tachwedd gyda'r nod o rannu profiadau a meithrin gallu i ddatblygu'r model Ynni Lleol ymhellach, gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy lleol mewn cymunedau lleol. Ymhlith y siaradwyr mae Sally Murrall-Smith o Energy Local Totnes, Pete West o Energy Local Bridport, Benny Talbot o Energy Local Bath and West, a'n Mary Gillie ni ac Amy Charnley-Parry o Energy Local CIC.

Ffocws y drafodaeth yw archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer marchnadoedd ynni lleol, microgridiau, busnesau cyflenwi, a’r darlun ehangach, gan gynnwys siaradwyr sydd wedi’u lleoli yn Ewrop, y South West Net Zero Hub a Power for People. Archebwch eich lle yma. Croeso i bawb fynychu! 

Community energy event

 

Digwyddiad i Ddod: Sioe Ynni Doeth – 11eg Tachwedd

Cynhelir Sioe Ynni Doeth yn Neuadd Ddinesig Totnes ar 11 Renewable energy show Tachwedd, 12-5pm. Nod y sioe yw rhannu gwybodaeth am ymatebion cymunedau i newid hinsawdd a chostau byw cynyddol. Bydd yn ddigwyddiad Arbed Ynni a Thrawsnewid Ynni lle gall pobl ddod i gael cyngor ar leihau’r defnydd o ynni a chostau, atal drafftiau, grantiau, ôl-osod, masnachu ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol, asesu ôl troed carbon, yn ogystal ag arddangos rhai o’r achosion isel. Carbon ac ynni adnewyddadwy a'r cwmnïau sy'n gallu ei ddarparu'n lleol.

Mae croeso i chi fynychu. Bydd casgliad o siaradwyr ysbrydoledig a fydd yn rhoi sgyrsiau egni amrywiol trwy gydol y prynhawn a hefyd caffi i ymlacio a sgwrsio. Mwy o wybodaeth ar gael yma.

Pam fod dwyieithrwydd yn bwysig i ni

Yn gynharach y mis hwn, rhannodd Mary ei phersbectif ar pam yr ydym yn hyrwyddo dwyieithrwydd yn Ynni Lleol. Rydyn ni’n teimlo’n angerddol y dylai pawb yn y DU allu cael gafael ar yr hyn rydyn ni’n ei ysgrifennu, yn yr iaith maen nhw’n ei siarad.

“Dechreuais weithio yn ardal Bethesda, Cymru, sawl blwyddyn yn ôl. Bryd hynny, doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i'n symud i fyw i Gymru. Roedd fy mam bob amser yn fy annog i ddysgu ieithoedd eraill. Mae rhai o fy nheulu yn Ffrangeg ac fe wnes i dyfu i fyny gyda phlant a oedd yn siarad Pwnjabeg ac Wrdw felly roeddwn i bob amser yn gwerthfawrogi ieithoedd. Felly o’r dechrau, manteisiais ar y cyfle i ddysgu Cymraeg. Rydyn ni'n gweld y byd yn wahanol pan rydyn ni'n meddwl mewn gwahanol ieithoedd. Mae hwn yn brofiad gwych ond mae hefyd yn ein helpu i ddeall a gwerthfawrogi sut mae pobl eraill yn meddwl.”

Darllenwch fwy yma.

Amser cwestiynau yn Ynni Lleol Corwen

Cawsom amser gwych y mis hwn yn helpu’r gymuned yng Nghorwen gyda’u cwestiynau Ynni Lleol. O blygiau amserydd i dabledi, roeddem yn gallu cynnig rhywbeth i bawb a ddaeth i'w helpu gyda'u defnydd o ynni. Cadwch lygad am ein Galw Heibio Ynni nesaf – ac efallai meddyliwch am gynnal digwyddiad tebyg yn eich cymuned!

Action Climate Emergency Settle

Yn ddiweddar cwblhaodd Action Climate Emergency (ACE) Settle yr hyfforddiant deuddydd i gynghorwyr. Nid yw wedi bod yn ffordd hawdd iddynt hyd yn hyn, a gwyddom y bydd mwy o heriau o’u blaenau, ond gyda’u penderfyniad i wella gwydnwch ynni lleol a chyrraedd sero net fel cymuned, maent yn mynd i greu Ynni llwyddiannus a rhagweithiol. Clwb Lleol yn y misoedd nesaf.
 
Mae gan Settle ACE uchelgeisiau enfawr i gynnwys cymaint o’r ardal â phosibl yn y Clwb, gyda chynllun i ehangu faint o gynhyrchu sydd ar gael yn y Clwb dros amser wrth gynyddu’r aelodaeth. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gefnogi ACES yn eu cynlluniau ac yn gyffrous i weld y manteision lleol!

Dathlu niwroamrywiaeth yn ein tîm

Mae Amy, Mary, a Tor wedi ysgrifennu blog ardderchog ar gryfderau niwroamrywiaeth yn ein tîm a sut mae'n gwella ein gwaith. Gwiriwch ef yma!

“Mae’n 2023, nid yw’n ddigon – nac yn fuddiol – i fusnesau ychwanegu “niwroamrywiol” at eu rhestr wirio cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae angen dealltwriaeth o sut mae cydweithwyr niwroamrywiol yn gweithio ac arferion sy'n eu galluogi i weithio i'w cryfderau, er budd y busnes cyfan. Er bod angen ymdrech yn ddi-os i ddeall gwahanol ymennydd, mae’r heriau hynny’n cael eu croesawu ac yn cael eu gorbwyso o lawer gan y disgleirdeb sydd i’w ganfod ynddynt!”