Cwestiynau Cyffredin

Ynglŷn â’r Porth

 1. Pam ddylwn i gofrestru fy niddordeb?
 2. Pwy fydd yn gweld fy manylion cyswllt?
 3. Beth ydych chi’n ei olygu wrth safle?
 4. Beth yw fy Rhif Gweinyddu Pwynt Mesurydd?
 5. Beth os nad wyf yn gwsmer domestig?
 6. Beth ydych chi’n ei olygu wrth gyfeiriad gohebu
 7. Sut y bydda i’n gwybod ydw i o fewn ardal un o’r Clybiau? Beth os nad wyf yn gwybod ydw i ai peidio?
 8. Ydi pob Clwb yn recriwtio?
 9. Beth fydd yn digwydd wedi i mi gofrestru fy niddordeb?
 10. Sut ydym yn amcangyfrif eich cost flynyddol?
 11. Rydwi’n cynhyrchu trydan. Beth sydd angen i mi wybod?
 12. Sut y galla i ofyn rhagor o gwestiynau?

 

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae’r dolenni isod yn mynd â chi i brif wefan Ynni Lleol.

Pethau Sylfaenol

Y Manteision

Ynni Lleol

Tariff Amser Defnyddio

Defnyddio Trydan ar Amserau Gwahanol

 

 1. Pam ddylwn i gofrestru fy niddordeb?

Dylech gofrestru eich diddordeb os hoffech wybod mwy ynglŷn â bod yn aelod o Glwb Ynni Lleol. Drwy fod yn aelod o glwb, byddwch yn gallu defnyddio ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol (mae’n rhaid i chi fod yn aelod o Glwb cyn y gallwch wneud hynny).

Os oes Clwb Ynni Lleol yn eich ardal chi (neu os oes un yn cael ei ffurfio), fe anfonwn wybodaeth bellach am y cynllun atoch a chyfarwyddiadau beth i’w wneud nesaf. Os nad oes Clwb Ynni Lleol yn eich ardal chi, byddwn yn rhoi gwybod i chi pan neu os bwriedir ffurfio un.

 

2. Pwy fydd yn gweld fy manylion cyswllt?

I ddechrau, ni fydd eich manylion ar gael i neb heblaw Ynni Lleol CBC a’r rhai sy’n helpu i sefydlu Clwb Ynni Lleol yn eich ardal chi.

Yn ddiweddarach, os dewiswch ymuno â chlwb, bydd eich manylion yn cael eu hanfon at y cyflenwr trydan perthnasol, a fydd yn eu defnyddio er mwyn eich helpu i newid cyflenwr. Bydd eich manylion hefyd yn cael eu rhannu â’r cwmni sy’n gosod mesuryddion deallus, er mwyn iddynt drefnu gosod un i chi, a rhai partïon eraill y mae a wnelont â threfnu eich cyflenwad trydan a rheoli’r Clwb.

Ni fyddwn yn caniatáu i drydydd partïon eraill weld eich manylion cyswllt nac unrhyw fanylion personol amdanoch. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio eich gwybodaeth yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 a’n rhif cofrestru diogelu data yw ZA080052.

 

3. Beth ydych chi’n ei olygu wrth safle?

Rydym yn golygu unrhyw adeilad neu ran o adeilad sydd yn cael trydan drwy fesurydd trydan sydd â Rhif Gweinyddu Pwynt Mesurydd. Efallai y byddwch yn dymuno cynnwys mwy nag un safle mewn Clwb Ynni Lleol. Pan fyddwch yn cofrestru diddordeb, UN safle yn unig y cewch ei gofrestru. OND, unwaith y byddwch wedi cofrestru, cewch ychwanegu mwy o safleoedd o fewn yr un cyfrif.

 

4. Beth yw fy Rhif Gweinyddu Pwynt Mesurydd?

Os edrychwch ar eich bil trydan (mae’r un peth yn wir am filiau ar-lein), fe welwch grid sy’n edrych fel hyn:

MPAN

Eich Rhif Gweinyddu Pwynt Mesurydd yw’r gyfres o rifau a welwch wedi’u hamlygu ar linell isaf y diagram. Mae tri digid ar ddeg ynddo. Yn yr achos hwn, y rhif yw 8901234567890

 

5. Beth os nad wyf yn gwsmer domestig?

Gallwn hefyd gynnwys busnesau bach. Os gwelwch yn dda, nodwch nad yw eich safle yn ddomestig. Mae’n bosibl na fydd Ynni Lleol yn addas i fusnesau bach sy’n gorfod defnyddio llawer o drydan pan mae’r tariff amser defnyddio yn ddrud. Cysylltwch â chynrychiolydd eich Clwb lleol i gael rhagor o wybodaeth am hyn.

Os ydych yn fusnes bach, cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

 

6. Beth ydych chi’n ei olygu wrth gyfeiriad gohebu?

Mae’n bosib y byddwch yn dymuno i ohebiaeth gael ei hanfon i gyfeiriad heblaw cyfeiriad y safle sydd wedi’i gofrestru gyda’ch Clwb Ynni Lleol. Os felly, cewch ychwanegu cyfeiriad gohebu gwahanol ar ôl cofrestru eich diddordeb.
 

7.  Sut y bydda i’n gwybod ydw i o fewn ardal un o’r Clybiau? Beth os nad wyf yn gwybod ydw i ai peidio?

Mae gan bob Clwb Ynni Lleol ei dudalen gwe ei hun, sy’n disgrifio ymhle y mae’n gweithio ac yn rhoi map.

Os nad ydych yn siŵr, ticiwch y blwch ‘Dwi ddim yn siŵr’ yn lle dewis Clwb a byddwn ni’n gallu dweud wrthych.

Os ydych y tu allan i ardaloedd y clybiau presennol, cofrestrwch eich diddordeb a gallwn roi gwybod i chi pan fydd posibilrwydd o ffurfio Clwb yn eich ardal chi.

Os hoffech ystyried cychwyn Clwb yn eich ardal, nodwch eich diddordeb ar y Porth.

 

8. Ydi pob Clwb yn recriwtio?

Mae gwahanol glybiau:

 • wedi dechrau arni ond yn chwilio am fwy o aelodau, neu
 • wrthi’n cael eu ffurfio – hoffent i chi gofrestru eich diddordeb, neu
 • yn llawn – mae ganddynt ddigon o aelodau

Mae sefyllfa pob Clwb Ynni Lleol unigol yn cael ei nodi ar ei dudalen ar y we.

 

9. Beth fydd yn digwydd wedi i mi gofrestru fy niddordeb?

Byddwn yn edrych ar yr wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi ac yn cadarnhau a ydych yn nalgylch Clwb Ynni Lleol ai peidio. Os nad ydych, fe rown wybod i chi a yw’n debygol y bydd Clwb yn cael ei ffurfio yn eich ardal chi yn y dyfodol.

Os ydych yn nalgylch Clwb, byddwn yn cadarnhau hynny ac yn anfon gwybodaeth bellach atoch am Ynni Lleol a’ch gwahodd i ddigwyddiadau. Os bydd digon o bobl yn cofrestru diddordeb, byddwn yn eich gwahodd i gymryd y cam nesaf. I ymuno â’ch Clwb lleol, byddai angen i chi dderbyn ei delerau aelodaeth, newid cyflenwr a chael gosod mesurydd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

10. Sut ydym yn amcangyfrif eich cost flynyddol?

Pan ydych yn dechrau gydag Ynni Lleol, gwyddom ddim ond yn fras faint o drydan rydych yn ei ddefnyddio mewn blwyddyn, ond dim pa bryd. Ni wyddom chwaith os bydd hi’n flwyddyn heulog, wyntog neu wlyb, a bydd hyn yn dylanwadu ar faint y cynhyrchir. Felly, mae’n rhaid inni gymryd rhai pethau yn ganiataol i amcangyfrif eich cost gydag Ynni Lleol:

 • Os dywedwch wrthym faint o drydan rydych yn ei ddefnyddio, gallwn ddefnyddio hyn. Os dim, rhaid i ni seilio ein hamcangyfrif ar wybodaeth megis maint y tŷ etc.
 • Rydym yn cymryd yn ganiataol eich bod yn defnyddio ynni yn debyg i batrwm defnydd cenedlaethol yn ystod y dydd – a bydd hyn yr un fath i bob cartref yn y Clwb.
 • Rydym yn derbyn y bydd hi’n cymryd tua 2 fis i osod eich mesurydd clyfar. Yn ystod yr amser hwn, byddwch ar dariff ‘fflat’.
 • Rydym yn cymryd bod canran o’r trydan rydych yn ei ddefnyddio yn cael ei gynhyrchu’n lleol. Bydd hyn yn amrywio’n ôl amser y dydd ac yn dibynnu ar fath y cynhyrchiad. Er enghraifft, os yw’n solar, defnyddir ef yn ystod y dydd, os yn hydro, gallai gael ei ddefnyddio unrhyw amser y dydd.

O hyn, gallwn amcangyfrif faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio ar adegau gwahanol o’r dydd, a faint bydd hyn yn ei gostio, i gael cyfanswm o’r gost. Byddwn hefyd yn ychwanegu’r ffi sefydlog.

Cofiwch mai amcangyfrif yn unig yw hyn.

Gallwch weld y tariff amser defnyddio a’r tariff cyfatebol ar dudalen eich Clwb. Pwyswch yma i weld rhestr o’r Clybiau Ynni Lleol.

 

11. Rydwi’n cynhyrchu trydan. Beth sydd angen i mi wybod?

Os ydyh yn aelod o Glwb gweithredol, gallwch gynnig eich trydan sbâr i’ch Clwb Ynni Lleol.

Cliciwch yma i weld rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cynhyrchu trydan.

Os oes gennych chi baneli solar, darllenwch ymlaen yma.

 

12. Sut y galla i ofyn rhagor o gwestiynau?

Gallwch weld y prif berson cyswllt ar gyfer pob Clwb ar y tab ‘Swyddogion’ ar dudalen gwe y Clwb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, anfonwch e-bost at y person cyswllt.

Os oes gwybodaeth bellach ar gael, bydd dolen yn dangos hynny ar y wefan.

 

Mwy o Wybodaeth

www.energylocal.co.uk/