Inclusive Innovation: Empowering Diversity in a World of Ideas

Submitted by Tor Cavanagh on

Arloesedd Cynhwysol: Grymuso Amrywiaeth ym Myd Syniadau

Innovate UK logo

Ni Ennill Gwobr!!

award

Mae'r Wobr Arloesedd Cynhwysol yn cydnabod sefydliadau sy'n datblygu arloeson i bob rhan o gymdeithas ymgysylltu â nhw, elwa arnynt a chyfrannu atynt. Yn Ynni Lleol, rydym wedi sicrhau bod hygyrchedd a chynhwysiant yn cael eu hystyried o'r cychwyn cyntaf. Bydd y dyfarniad cyllid hwn yn cefnogi ein cynlluniau i ddatblygu clybiau gyda chartrefi anodd eu cyrraedd mewn cymunedau a anwybyddir yn aml. Drwy eu galluogi i gael mynediad at ynni rhatach, adnewyddadwy, byddant yn gallu lleihau eu hôl troed carbon ac o bosibl dysgu sgiliau newydd yn ystod sefydlu’r clwb. Mae'r clybiau hefyd yn cynnig sylfaen ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned lle gall aelodau ddechrau archwilio mwy o gyfleoedd ar gyfer prosiectau cymunedol.

Arloesi yw'r grym y tu ôl i gynnydd, ond daw hyd yn oed yn fwy dylanwadol pan fydd yn gynhwysol. Mae arloesedd cynhwysol yn feddylfryd a dull gweithredu sy'n cydnabod ac yn cofleidio'r amrywiaeth o syniadau, safbwyntiau a phrofiadau. Mae'n ceisio sicrhau bod pawb, waeth beth fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau, yn cael cyfle cyfartal i gyfrannu at ffrwyth arloesi ac elwa ohono.

Deall Arloesedd Cynhwysol:

Mae arloesi cynhwysol yn mynd y tu hwnt i ddatblygiadau technolegol yn unig; mae'n cwmpasu agwedd gyfannol sy'n cynnwys agweddau cymdeithasol, economaidd a diwylliannol. Mae'n cydnabod y dylai arloesi nid yn unig ddatrys problemau ond hefyd fynd i'r afael â heriau cymdeithasol a phontio bylchau mewn mynediad a chyfleoedd. Mae'n cynnwys cymunedau ymylol, lleisiau amrywiol, a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y broses arloesi, gan sicrhau bod eu safbwyntiau a'u hanghenion yn cael eu hystyried.

Meithrin Amrywiaeth a Chynhwysiant:

Wrth graidd arloesi cynhwysol mae egwyddor amrywiaeth a chynhwysiant. Trwy groesawu amrywiaeth, boed hynny o ran hil, rhyw, oedran, ethnigrwydd, neu gefndir economaidd-gymdeithasol, mae arloesedd yn dod yn fwy cadarn, creadigol, ac yn adlewyrchu anghenion ystod ehangach o bobl. Mae cynhwysiant yn sicrhau bod lleisiau amrywiol yn cael eu clywed, eu gwerthfawrogi, a’u bod yn cymryd rhan weithredol mewn prosesau gwneud penderfyniadau, gan arwain at ganlyniadau tecach ac effaith ehangach.

Creu Atebion Hygyrch:

Mae arloesi cynhwysol yn rhoi blaenoriaeth i greu atebion sy'n hygyrch i bawb. Mae'n cydnabod nad oes gan bawb fynediad cyfartal i adnoddau, technoleg neu addysg. Felly, mae'n canolbwyntio ar ddatblygu atebion fforddiadwy, hawdd eu defnyddio, sy'n berthnasol i'r cyd-destun a all bontio'r gagendor digidol, gwella gofal iechyd, gwella addysg, a mynd i'r afael â heriau cymdeithasol eraill. Drwy ystyried anghenion poblogaethau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol, mae arloesedd cynhwysol yn ymdrechu i adael neb ar ôl.

Grymuso Cymunedau Ymylol:

Mae gan arloesi cynhwysol y pŵer i rymuso cymunedau ymylol a chreu cyfleoedd ar gyfer datblygiad economaidd-gymdeithasol. Trwy ddarparu mynediad at adnoddau, hyfforddiant sgiliau, a chymorth entrepreneuriaeth, mae'n galluogi unigolion a chymunedau i gymryd rhan weithredol yn yr ecosystem arloesi. Gall hyn, yn ei dro, arwain at dwf economaidd, creu swyddi, a datblygiad economïau lleol.

community

Partneriaethau Cydweithredol:

Mae arloesi cynhwysol yn ffynnu ar gydweithio a phartneriaethau. Mae’n dod â rhandaliad amrywiol ynghyd, gan gynnwys llywodraethau, sefydliadau dielw, y byd academaidd, cwmnïau’r sector preifat, a sefydliadau cymunedol ar lawr gwlad. Mae'r partneriaethau hyn yn meithrin cyfnewid gwybodaeth, rhannu adnoddau, a datrys problemau ar y cyd, gan ymhelaethu ar effaith mentrau arloesi cynhwysol.

Astudiaethau Achos a Straeon Llwyddiant:

Ledled y byd, mae nifer o enghreifftiau ysbrydoledig o arloesi cynhwysol yn gwneud gwahaniaeth diriaethol ym mywydau pobl. O dechnolegau gofal iechyd cost isel sy'n cyrraedd poblogaethau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n ddigonol i fentrau sy'n darparu hyfforddiant llythrennedd digidol mewn cymunedau ymylol, mae'r straeon llwyddiant hyn yn dangos pŵer arloesi cynhwysol i greu newid cymdeithasol cadarnhaol.

I gloi, mae arloesedd cynhwysol yn rym trawsnewidiol a all ail-lunio ein byd er gwell. Trwy gofleidio amrywiaeth, creu atebion hygyrch, a grymuso cymunedau ymylol, gallwn harneisio potensial llawn creadigrwydd a dyfeisgarwch dynol. Gadewch inni ymdrechu i adeiladu ecosystem arloesi gynhwysol sy'n dathlu ac yn ysgogi doniau, syniadau a safbwyntiau amrywiol pob unigolyn, gan sicrhau bod arloesedd yn dod yn arf pwerus ar gyfer cydraddoldeb, grymuso a datblygu cynaliadwy. Gyda’n gilydd, gallwn lunio dyfodol lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl a lle mae manteision arloesi’n cael eu rhannu gan bawb.

@innovateuk @UKRI_News