Empowering Communities: A closer Look at Community Energy Fortnight

Submitted by Tor Cavanagh on Mer, 14/06/2023 - 13:39

Grymuso Cymunedau: Golwg agosach ar Bythefnos Ynni Cymunedol

CEF 2023

Beth yw Pythefnos Ynni Cymunedol (PYC)?

Yn y byd sy'n newid yn gyflym heddiw, mae cymunedau ledled y byd yn cymryd safiad rhagweithiol ar fentrau ynni cynaliadwy. Un digwyddiad hynod o'r fath sy'n dathlu'r ymdrechion hyn yw'r Pythefnos Ynni Cymunedol (sy'n cael ei gynnal rhwng 10 Mehefin a 23 Mehefin 2023). Mae'r digwyddiad pythefnos hwn, a gynhelir yn flynyddol, yn dod ag unigolion, sefydliadau a chymunedau ynghyd sy'n ymroddedig i rymuso eu hunain trwy atebion ynni adnewyddadwy.

Beth yw Amcanion PYC?

• Ymwybyddiaeth ac Addysg: Nod y digwyddiad yw codi ymwybyddiaeth o fanteision a photensial prosiectau ynni cymunedol, gan ysbrydoli unigolion a chymunedau i gymryd rhan weithredol yn y trawsnewid i ynni adnewyddadwy.

• Cydweithio a Rhwydweithio: Mae Pythefnos Ynni Cymunedol yn dod â grwpiau cymunedol, llunwyr polisi, arbenigwyr ynni, a selogion ynni adnewyddadwy ynghyd, gan feithrin cydweithredu a rhannu gwybodaeth ymhlith rhanddeiliaid

• Arddangos Straeon Llwyddiant: Mae'r digwyddiad yn darparu llwyfan ar gyfer arddangos prosiectau ynni cymunedol llwyddiannus, gan amlygu'r effaith gadarnhaol y maent yn ei chael ar leihau allyriadau carbon, creu swyddi lleol, a grymuso cymunedau.

• Eiriolaeth Polisi: Mae'r Pythefnos yn eiriol dros bolisïau a rheoliadau cefnogol sy'n galluogi twf prosiectau ynni cymunedol, gan sicrhau amgylchedd ffafriol ar gyfer eu datblygiad a'u cynaliadwyedd.

Sut gallwch chi gymryd rhan?

Yn ystod y Pythefnos Ynni Cymunedol, cynhelir gweithgareddau a digwyddiadau diddorol amrywiol, gan gynnwys:

• Gweithdai a Sesiynau Hyfforddi: Gall cymunedau gymryd rhan mewn gweithdai a sesiynau hyfforddi sy'n cwmpasu amrywiaeth o bynciau, megis datblygu prosiectau, ariannu, ymgysylltu â'r gymuned, ac agweddau technegol ar ynni adnewyddadwy. Mae ein tîm yn Ynni Lleol yn gwahodd grwpiau ynni cymunedol gyda chynhyrchwyr presennol i'n Cyfarfodydd Rhagarweiniol

• Teithiau Prosiect Cymunedol: Mae'r teithiau hyn yn rhoi cyfle i ymweld â phrosiectau ynni cymunedol sy'n bodoli eisoes, gan ganiatáu i gyfranogwyr weld gweithrediad ymarferol datrysiadau ynni adnewyddadwy yn uniongyrchol.

• Gweminarau a Thrafodaethau Panel: Mae arbenigwyr ac ymarferwyr yn rhannu eu gwybodaeth a'u dirnadaeth trwy weminarau a thrafodaethau panel, gan fynd i'r afael â phynciau fel strategaethau ymgysylltu â'r gymuned, fframweithiau polisi, ac atebion ynni arloesol.

• Digwyddiadau Rhwydweithio: Mae’r Pythefnos yn hwyluso digwyddiadau rhwydweithio, gan alluogi cyfranogwyr i gysylltu ag unigolion, sefydliadau, a phartneriaid posibl o’r un anian, gan feithrin cydweithrediadau a chyfnewid gwybodaeth. Yn Ynni Lleol rydym yn cynnal Trosfeddiannu Twitter CEE ar 22 Mehefin

Beth yw'r canlyniad?

• Grymuso Cymunedau Lleol: Trwy hyrwyddo prosiectau ynni adnewyddadwy a arweinir gan y gymuned, mae'r digwyddiad yn grymuso cymunedau i gymryd rheolaeth o'u dyfodol ynni. Mae'n eu hannog i ddod yn gyfranogwyr gweithredol yn y newid i ynni glân, gan feithrin ymdeimlad o berchnogaeth a gwydnwch.

• Manteision Economaidd: Mae prosiectau ynni cymunedol yn aml yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd lleol trwy greu cyfleoedd gwaith ac ysgogi buddsoddiad yn y rhanbarth. Mae’r Pythefnos yn amlygu’r manteision economaidd hyn, gan ysbrydoli eraill i gofleidio ynni adnewyddadwy fel peiriant ar gyfer twf cynaliadwy.

• Lleihau Allyriadau Carbon: Trwy annog mabwysiadu atebion ynni adnewyddadwy, mae prosiectau ynni cymunedol yn chwarae rhan hanfodol wrth leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae’r Pythefnos yn pwysleisio pwysigrwydd yr ymdrechion hyn, gan gymell unigolion a chymunedau i weithredu.

• Effaith Polisi ac Rheoleiddio: Mae llais cyfunol y Pythefnos Ynni Cymunedol yn helpu i lunio polisïau a rheoliadau sy'n cefnogi prosiectau ynni cymunedol. Trwy eiriol dros fframweithiau ffafriol, mae'r digwyddiad yn cryfhau'r sylfaen ar gyfer mentrau ynni cynaliadwy yn y dyfodol.

 

I gloi, mae’r Pythefnos Ynni Cymunedol yn dyst i rym mentrau ynni adnewyddadwy a yrrir gan y gymuned ac ni allwn aros i gymryd rhan!