Cylchlythyr Ynni Lleol - Rhagfyr 2021

newsletter logo

 

Llandysul yn mynd yn fyw a chroeso i'n haelodau diweddaraf mewn Clybiau eraill

Rydym yn hapus iawn i gyhoeddi bod ein Clwb Llandysul wedi mynd yn fyw. Mae'r Clwb yn elwa ar ynni adnewyddadwy solar yn ogystal â helpu i gynhyrchu trydan gwyrdd yn lleol. Mae yna le i lawer mwy o aelodau.

 

Clybiau Eraill yn recriwtio

Yn yr un modd, hoffem groesawu ein cwsmeriaid diweddaraf sydd bellach yn weithredol, yn yr ail grŵp - Crughywel, a'r trydydd - Bethesda. Diolch am eich amynedd a'ch brwdfrydedd tuag at y prosiect. Mae Bridport, Machynlleth, Capel Dewi a Dyffryn Banw a Corwen hefyd yn recriwtio.  Cofrestrwch os ydych chi'n byw yn yr ardaloedd yma neu helpwch i ledaenu'r gair.

 

Diolch yn fawr i Rania

Gwaetha’r modd bu’n rhaid i ni ffarwelio’r mis yma â’n swyddog gweinyddol, Rania sydd wedi gweithio (yn ddiwyd) i ni am gyfnod hir. Mae ein diolch yn fawr iddi am ei holl waith caled a'i hymrwymiad i Energy Local. Bydd yn canolbwyntio ar ei busnes masnach deg cydweithredol, annibynnol sy'n cefnogi crefftwyr Bethlehem. Dymunwn y gorau iddi. Mae hi wedi cytuno'n garedig i barhau i fod yn PSC (Prif Swyddog Cwtsh) i ni!

Os ydych chi'n chwilio am syniadau ar gyfer anrhegion y Nadolig yma, rydym yn argymell i chi edrych yn ei siop hardd. Ewch i: https://www.thebethlehemshop.co.uk/

 

Diolch hefyd i Jane

Hoffem ddiolch i Jane am ei gwaith gyda rhai o'n Clybiau yng Nghymru.  Mae hi wedi eu llywio’n fedrus iawn ac wedi helpu i baratoi'r rhai cyntaf i fynd yn fyw. Mae cynrychiolwyr y Clybiau i gyd wedi canmol Jane am ei gwaith ac wedi diolch iddi am ei chymorth.

 

Croeso i Jo

Mae Jo sy'n byw yng Nghaer yn ymuno â'n tîm a bydd yn gweithio fel ein swyddog gweinyddol newydd. Mae Jo yn gyfrifydd siartredig sy'n awyddus i ddefnyddio ei set sgiliau i gefnogi mentrau cymdeithasol bach fel ein rhai ni, yma, gydag Energy Local. Bu’n gweithio cyn hyn gyda busnesau bach, arloesol, rydym yn sicr y bydd hi'n ased go iawn.

 

Arolwg Cerbydau Trydan

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, efallai y gofynnwyd i chi lenwi ein harolwg diweddaraf ar gerbydau trydan (EVs). Os ydych chi eisoes wedi ymateb, diolch yn fawr i chi am eich amser.

Fodd bynnag, os nad ydych wedi cwblhau'r arolwg eto, ac yn berchen ar EV, byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pe gallech lenwi ein harolwg byr trwy glicio yma.

 

Mary yn siarad yn SPENs

Yn olaf, bu Mary yn siarad am ein gwaith gyda SPEN (Rhwydweithiau Ynni SP) ar sut y gall Energy Local gyfrannu at hyblygrwydd a rheoli'r rhwydwaith wrth i ni geisio anelu at sero net yn eu cynhadledd yn ddiweddar: Paratoi ar gyfer Sero Net, Cynhadledd - Paratoi ar gyfer Dull System Gyfan: Prosiectau Hyblygrwydd, DSO ac Arloesi.

Mae hyn yn dangos sut y gall Energy Local fod yn ddull cost isel i gysylltu mwy o bympiau gwres, gwefryddion EV ac ynni adnewyddadwy ar raddfa fach yn gyflym, gan leihau’r baich o uwchraddio ar y rhwydwaith yr un pryd. 

 

South Denbighshire Community Partnership

Pleidleisiwch dros ein cydweithwyr rhyfeddol ym Mhartneriaeth Gymunedol De Sir Ddinbych. Maent yn bartneriaid gwych i weithio gyda. Pleidleisiwch yma.

 

Dymunwn wyliau Nadolig dedwydd i chi a blwyddyn newydd dda!

Tîm Ynni Lleol