Ynni Lleol Cylchlythyr - Mehefin 2024

Digwyddiad Lansio Ynni Lleol Hydro Totnes

 

Ar 9 Mehefin, mae Ynni Lleol Totnes yn trefnu digwyddiad hwyliog i'r teulu i ddysgu am Hydro Totnes a sut y gallant arbed arian trwy ymuno â'r Clwb Ynni Lleol a defnyddio trydan yn lleol. Bydd yn: 

  • Cyngor a gwybodaeth Arbed Ynni
  • Stondinau bwyd a diod 
  • Gweithgareddau plant yn canolbwyntio ar ddysgu am ynni adnewyddadwy gyda SeaDream (bob hanner awr o 2yp) 
  • Teithiau o amgylch yr orsaf Hydroelectrig (am 2yp, 2:45yp, 3:30yp, 4:15yp)
  • Gwybodaeth am y Clwb Ynni Lleol Totnes
Totnes Weir


Adeiladwyd pwerdy Totnes Weir Hydro yn 2015 ac mae ganddo gapasiti 300kWh. Mae ganddo ddau dyrbin Sgriw Archimedes sy'n cynhyrchu trydan glân, adnewyddadwy - sydd tua 1,250 MWh o drydan glân bob blwyddyn.

Ymunwch â'r digwyddiad ar ddydd Sul 9 Mehefin ac archebwch eich taith hydro / gweithgaredd plant ymlaen llaw drwy e-bostio: admin@tresoc.co.uk

Clwb Ynni Lleol Capel Dewi

A oeddech chi'n gwybod y gall Clybiau Ynni Lleol ddefnyddio eu statws cydweithredol i wneud cais am gyllid ar gyfer unrhyw brosiectau cymunedol, a yw'n gysylltiedig ag ynni ai peidio?

Y llynedd, cafodd Clwb Ynni Lleol Capel Dewi gyllid gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Gorllewin Coedwig Brechfa ar gyfer gweithdai bioamrywiaeth.

Cynhaliodd Canolfan Gwybodaeth Bioamrywiaeth Gorllewin Cymru weithdy Adnabod Blodau Gwyllt a gweithdy Cofnodi Cofnodion Biolegol i ni.

Eleni mae Engery Local Capel Dewi wedi cael cynnig mwy o gyllid a bydd hyn yn mynd ati i greu cynefin bioamrywiaeth ar gyfer rhywogaethau amrywiol a hyrwyddo gwybodaeth am flodau gwyllt. Byddant yn gosod tua 25 o flychau adar a ystlumod ar dir mynediad cyhoeddus, gan gynnal mwy o weithdai bioamrywiaeth, gan greu arwyddion sy'n manylu ar flodau gwyllt lleol, a rheoli dwy laswelltir i helpu creu dolydd blodau gwyllt.

Mae'r llun o ddau wirfoddolwr sy'n aelod o'r clwb, Sally a Dean, yn helpu i nodi ardaloedd ar gyfer arolygon blodau gwyllt misol.

Llywodraeth yn lansio galwad am dystiolaeth ar rwystrau i ynni cymunedol

Mae'r Adran Diogelwch Ynni a Sero Net (DESNZ) yn galw am dystiolaeth ar y rhwystrau i sefydlu a datblygu prosiectau ynni cymunedol. Mae hwn yn gyfle gwych i sicrhau bod gwneuthurwyr polisi yn clywed eich lleisiau fel y gellir darparu cefnogaeth i'n sector.

Mae Ynni Cymunedol Lloegr wedi llunio canllaw cwestiwn wrth gwestiwn ar y ffordd orau o ateb yr alwad i dystiolaeth. 

Dylid am dystiolaeth at CommunityEnergyCfE@energysecurity.gov.uk