Disgleirio Goleuni

Submitted by Tor Cavanagh on

Disgleirio Goleuni

Efallai nad yw’n Haf bellach, ond mae’r haul yn sicr yn tywynnu yma yn Ynni Lleol!

Nid oedd mor bell yn ôl ag yr arferai ynni solar gael ei ystyried yn ffynhonnell pŵer arbenigol - nid mwyach! Heddiw mae'n ddewis cynaliadwy, ymarferol a phoblogaidd. Gyda phryderon cynyddol am newid yn yr hinsawdd does ryfedd fod pobl yn troi at ddulliau amgen o gynhyrchu ynni. Rydym bob amser yn ceisio lleihau’r ôl troed carbon hwnnw ac mae’n bendant yn helpu bod cost gosod wedi gostwng dros y blynyddoedd gan ei wneud yn opsiwn mwy fforddiadwy. Mae ynni solar bellach yn cael ei gydnabod nid yn unig yn ecogyfeillgar ond hefyd yn graff yn ariannol - dychmygwch, arbed arian a helpu'r amgylchedd ar yr un pryd, swnio fel buddugoliaeth, ennill i mi.

Mae gwella agweddau a hygyrchedd at baneli solar yn agor cyfleoedd i Glybiau Ynni Lleol, gan gynnwys defnyddio PV cartref gormodol yng nghynhyrchu'r clwb. Nid yw Tariffau Cyflenwi Trydan (FiTs) ar gael bellach, ond mae cyflenwyr yn dechrau talu pris tecach am gynhyrchu ynni solar gormodol yn y cartref - mae Octopws bellach yn talu 15c y kWh trawiadol!

Mae gan Energy Local 3 chlwb sy’n defnyddio ynni’r haul yn barod (a mwy ar y gweill, gan gynnwys clybiau a fydd yn cynnwys PV y cartref) ac rydym felly yn y broses o lansio un arall yn Settle! Bydd y clwb yn cynnwys defnyddwyr, cynhyrchwyr ac aelodau defnyddwyr/cynhyrchwyr a bydd yn defnyddio cymaint o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol â phosibl. Mae Settle Action for Climate Emergency wedi ymgymryd â’r hyfforddiant Ynni Lleol a’r nod yw lansio’r clwb yn gynnar yn 2024.

Mae Ynni Lleol Roupell Park yn un arall o’n clybiau solar. Mae'n fenter sydd ond ar gael i drigolion sy'n byw ar Ystâd Roupell Park yn Brixton, De Llundain. Buom yn gweithio gyda Repowering London i helpu aelodau i ddeall eu hymddygiad defnydd o ynni cyn ymuno â'r Clwb, ac yn parhau i weithio'n agos gyda nhw i sicrhau bod aelodau'n cael y gorau o'r pŵer solar a gynhyrchir ar eu to eu hunain.

Mae hygyrchedd cynyddol i baneli solar yn ei gwneud hi'n haws i aelodau'r gymuned fabwysiadu atebion ynni adnewyddadwy. Wrth i fwy o gartrefi osod paneli solar, mae'r potensial ar gyfer cynhyrchu ynni gormodol yn cynyddu. Gall aelodau Ynni Lleol nawr fanteisio ar y gwarged hwn drwy ymgorffori systemau PV y cartref yng nghynhyrchiad ynni cyffredinol y clwb. Gall aelodau rannu egni gormodol gyda'r gymuned trwy'r clwb, gan feithrin ymdeimlad o gydgyfrifoldeb a rhannu adnoddau.

Ond sut mae'n gweithio mewn gwirionedd? Dyma'r darn technegol…

Mae pŵer solar yn harneisio ynni o'r haul gan ddefnyddio celloedd ffotofoltäig, sydd fel arfer wedi'u gwneud o ddeunyddiau lled-ddargludyddion fel silicon. Pan fydd golau'r haul yn taro'r celloedd hyn, mae ffotonau'n gwrthdaro ag electronau yn y defnydd, gan eu rhyddhau a chynhyrchu cerrynt trydan. Mae gwrthdröydd yn trosi'r cerrynt uniongyrchol hwn yn gerrynt eiledol, sy'n addas ar gyfer y rhan fwyaf o offer. Gellir defnyddio'r trydan ar unwaith neu ei fwydo'n ôl i'r grid os yw cysawd yr haul yn cynhyrchu mwy nag sydd ei angen, gan arwain yn aml at gredydau neu daliadau trwy fesuryddion net.

Mae Ynni Lleol bob amser yn esblygu ac yn tyfu, a nawr rydym yn lansio clybiau gyda generaduron solar lluosog a PV cartref.

Mae Clybiau Ynni Lleol yn aml yn canolbwyntio ar ymgysylltu ac addysgu cymunedau lleol am fanteision ynni adnewyddadwy a'r potensial ar gyfer mentrau cymunedol. Mae hyn yn cynnwys trefnu gweithdai a rhaglenni allgymorth i godi ymwybyddiaeth ac adeiladu cefnogaeth. Yr wythnos hon trefnodd Energy Local Bridport gynhadledd diwrnod cyfan ar Ddatblygu Marchnadoedd Ynni Lleol yn Neuadd y Ddinas Caerfaddon gyda'r nod o rannu profiadau a meithrin gallu i ddatblygu'r model Ynni Lleol ymhellach, gan ddefnyddio ynni adnewyddadwy lleol mewn cymunedau lleol. Roedd y siaradwyr yn cynnwys ein Mary Gillie ac Amy Charnley-Parry o Energy Local CIC.

Wrth i ynni'r haul gymryd rhan ganolog yn y trawsnewid ynni byd-eang, mae Ynni Lleol yn parhau i fod ar flaen y gad o ran ynni cymunedol, gan hyrwyddo manteision ynni adnewyddadwy o fewn cymunedau lleol. Gwyliwch y gofod hwn, gan fod yr haul yn tywynnu ar ddyfodol pŵer solar.

Ar gyfer Darllen Pellach:

Archwiliwch y gefnogaeth gynyddol i bŵer solar:

Agweddau'r DU Tuag at Solar

Cefnogaeth Oruchaf y Cyhoedd i Solar

 


 [T1]These articles are pretty good for research/surveys