Cylchlythyr Ynni Lleol - Gorffennaf 2021

Energy Local Newsletter CY

Gorffennaf 2021

Bethesda yn dod nôl.

Rydym yn falch iawn o gael 79 o gyfranogwyr o Fethesda yn ôl ac yn rhan o’r Clwb, gyda'r gweddill yn gobeithio ymuno mewn 3-4 wythnos.  Mae'r Clwb wedi dangos amynedd mawr yn ystod y 18 mis maen nhw wedi bod yn aros. Rydym wedi gwneud ein gorau i geisio symud hyn yn gyflymach, ond rydym wedi bod yn dibynnu ar sefydliadau eraill. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i aelodau pwyllgor Ynni Lleol Bethesda sydd wedi bod yn helpu. Mae yna ambell broblem o hyd gyda chyfrifon unigol ond rydym yn gweithio mor galed â phosibl i’w datrys. Unwaith eto rydym yn ddiolchgar iawn am gymorth y pwyllgor.

Byddwn yn cynnig plygiau clyfar a dulliau eraill i amseru’r peiriannau ar gyfer yr amseroedd gorau o'r dydd i'r cyfranogwyr.


Datblygiadau mewn Clybiau Eraill

Rydym yn gwerthfawrogi amynedd Corwen a Chrughywel wrth gael eu biliau cyntaf allan.  Mae adborth ar y dangosfwrdd yn ddefnyddiol iawn a byddwn yn gwneud gwelliannau cyn gynted â phosibl.

Mae Bridport a Machynlleth yn aros eu tro. Mae paratoadau ar y gweill i ychwanegu aelodau sy’n aros i fod yn rhan o gynlluniau Corwen a Chrughywel.


Porthladd Aberdaugleddau

Mewn prosiect arall rydym wedi bod yn gweithio gyda Phorthladd Aberdaugleddau.  Mae ganddyn nhw nifer o osodiadau solar ar eu hadeiladau, ond nid yn yr adeilad o dan y paneli solar y maen nhw o reidrwydd yn defnyddio'r rhan fwyaf o drydan.  Rydym wedi sefydlu’r prosiect cyntaf sy’n rhannu ynni solar o un to â chlwstwr o adeiladau, ac rydym nawr yn ystyried sut i ehangu hyn ar draws y porthladd a Doc Penfro ar draws y dŵr.  Mae hon yn un rhan o'u prosiectau Energy Kingdom i ddatgarboneiddio'r porthladd.  Mae’n cynnwys electrolyswr i greu cerbydau hydrogen sy’n defnyddio tanwydd hydrogen.


Cyfarwyddwr CEE

Etholwyd Mary yn gyfarwyddwr Community Energy England.  Mae yna lawer o gydweithio rhwng Community Energy England, yr Alban a Chymru.  O'r tri sefydliad, mae Community Energy England, yn canolbwyntio mwy ar newid rheoliadol a pholisi gan lywodraeth ganolog, Ofgem ac Elexon ar ran y tri sefydliad.  Mae Mary yn gobeithio y gall rannu rhywfaint o'n profiad wrth ddelio â'r fframwaith rheoleiddio i gefnogi pob grŵp ynni cymunedol a chreu sector ynni gwyrddach a thecach.


Rheolwr Cyflenwyr a Rheoleiddio Swydd wag

Rydym yn chwilio am unigolyn arloesol sydd â phrofiad mewn rheoleiddio trydan a chyflenwyr trydan trwyddedig, sy'n dymuno helpu i newid y sector ynni i ddiwydiant gwyrddach a thecach. Swydd ran amser yw hon i ddechrau ac rydym yn annog oriau hyblyg a gweithio o bell.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Dyddiad cau: 23 Gorffennaf 2021


Climate.Cymru

Mae Climate.Cymru yn ymgyrch i gasglu cymaint o leisiau o Gymru â phosibl i ddangos ein bod ni'n malio a’n bod ni eisiau i’n llywodraeth weithredu.

Helpwch i anfon neges i'n harweinwyr - rydym ni eisiau ymrwymiadau cryf ac ystyrlon i amddiffyn y pethau rydym ni'n eu caru, ac i sicrhau dyfodol gwell i ni i gyd.

 

Mae Energy Local wedi ymuno fel partner ac mae Mary wedi dod yn hwylusydd ar gyfer yr ymgyrch.

Cefnogwch Climate.Cymru os gwelwch yn dda.

Cofrestrwch fel unigolyn ac ychwanegwch eich llais: https://climate.cymru/cy/ychwanegu-eich-llais/

Climate.Cymru logo