Blogs

Energy Shifting – Make Energy Work For You

Submitted by Tor Cavanagh on Thu, 11/05/2023 - 10:49

If you’re feeling the pinch of the cost of … everything going up, you’re not alone! Now is the time to make the most of the dashboard and use Energy Local to save yourself some money and “Make energy work for you”.
 

This is the Energy Local Dashboard:

(Please note: the dashboard is specifically for Energy Local members)

To help you understand more about your electricity use, and help you save as much money as possible, the Dashboard provides information about:

• the best times to use electricity in your home

Energy Shifting – Make Energy Work For You

Submitted by Tor Cavanagh on Thu, 11/05/2023 - 10:49

Symud Ynni - Gwneud Ynni Gweithio i Chi

Os ydych chi'n teimlo bod y gost o ... popeth yn cynyddu, nid ydych chi ar eich pen eich hun! Nawr yw’r amser i wneud y mwyaf o’r dangos bwrdd a defnyddio Ynni Lleol i arbed rhywfaint o arian i chi’ch hun a “Gwneud i ynni weithio i chi”.

Dyma'r Dangosfwrdd Ynni Lleol:

 

(Sylwer: mae’r dangosfwrdd yn benodol ar gyfer aelodau Ynni Lleol)

I’ch helpu i ddeall mwy am eich defnydd o drydan, a’ch helpu i arbed cymaint o arian â phosibl, mae’r dangos bwrdd yn darparu gwybodaeth am:

Community Energy - Power to the people!

Submitted by Tor Cavanagh on Thu, 11/05/2023 - 09:51

Ynni Cymunedol: Grym i'r Bobl!

Mae'r dyddiau pan oedd ynni'n cael ei reoli gan gorfforaethau a chyfleustodau mawr yn unig wedi mynd. Yn y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi gweld chwyldro yn y ffordd yr ydym yn meddwl am ynni a phwy sy'n cael ei gynhyrchu. Mae’r pŵer wedi symud o’r brig i’r gwaelod, gyda chymunedau’n cymryd yr awenau ac yn arwain y tâl tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Community Energy - Power to the people!

Submitted by Tor Cavanagh on Thu, 11/05/2023 - 09:51
Gone are the days where energy was solely controlled by big corporations and utilities. In the past five years, we've seen a revolution in the way we think about energy and who gets to produce it. The power has shifted from the top to the bottom, with communities taking the reins and leading the charge towards a more sustainable future.

Remember when solar panels were a rare sight on rooftops? Now, it's not uncommon to see entire neighbourhoods covered in gleaming panels, generating clean energy and reducing their carbon footprint.

Renewable Energy - A breakdown of how it works

Submitted by Tor Cavanagh on Thu, 04/05/2023 - 13:37

We all know the main sources of renewable energy, but how does it actually work? Below is a simple breakdown, in the words of Jennifer Aniston, “Here comes the science bit, concentrate!”

Solar Power:

Renewable Energy - A breakdown of how it works

Submitted by Tor Cavanagh on Thu, 04/05/2023 - 13:37

Ynni Adnewyddadwy - Dadansoddiad o sut mae'n gweithio

Gwyddom oll beth yw prif ffynonellau ynni adnewyddadwy, ond sut mae'n gweithio mewn gwirionedd? Isod mae dadansoddiad syml, yng ngeiriau Jennifer Aniston, “Dyma’r darn gwyddoniaeth, canolbwyntio!”

Pŵer Solar:

 

Mary’s demand-moving drama

Submitted by Rania Alqass on Thu, 13/02/2020 - 15:28
Energy Local’s very own Mary Gillie has written a blog to share her own experience to shift her own domestic electricity demand.

27 February 2016