Blogs

Shining a Light

Submitted by Tor Cavanagh on

Shining a Light

It might not be Summer anymore, but the sun is certainly shining here at Energy Local!

Disgleirio Goleuni

Submitted by Tor Cavanagh on

Disgleirio Goleuni

Efallai nad yw’n Haf bellach, ond mae’r haul yn sicr yn tywynnu yma yn Ynni Lleol!

Mental Health Blog

Submitted by Tor Cavanagh on

The thing that I wouldn’t wish on my worst enemy but I have also learnt so much from, depression.  Crushing feelings of inadequacy and hopelessness is some of the worst pain I have ever experienced. As someone who is very fit, the sudden feeling of not being able to breathe properly during a panic attack is doubly scary.  However, I also know myself and other people much more deeply having come through it. 

Blog Iechyd Meddwl

Submitted by Tor Cavanagh on

Rhywbeth na fuaswn yn ei ddymuno ar neb. Ond rhywbeth rwyf wedi dysgu llawer trwyddo. Teimladau llethol o anobaith a methiant, dyna’r boen waethaf rwyf erioed wedi’i phrofi. Gan fy mod yn ffit iawn, mae’r teimlad sy’n dod yn sydyn yn ystod pwl o banig o fethu anadlu yn iawn, yn frawychus tu hwnt. Er hynny, ar ôl dod trwyddo, rwyf hefyd yn fy adnabod fy hun a phobl eraill yn llawnach. 

Niwroamrywiaeth a ni: Rhan 2

Submitted by Tor Cavanagh on

Lle rydym yn rhannu ein cynghorion ar gofleidio a chefnogi niwroamrywiaeth

Ein cyngor ar gyfer gweithio gyda Dyslecsig ac ADHD

Neurodiversity and us - Part 2

Submitted by Tor Cavanagh on

Where we share our tips on embracing and supporting neurodiversity

Our Tips for working with Dyslexics and ADHD

Neurodiversity and us - Part 1

Submitted by Tor Cavanagh on

It’s 2023, it’s not enough – or beneficial – for businesses to add “neurodiverse” to their equality and diversity checklist. There needs to be an understanding of how neurodiverse colleagues work and practices that enable them to work to their strengths, for the benefit of the whole business. Providing the right environment to neurodiverse candidates and staff to harness their skills leads to a proactive team with a plethora of viewpoints and boundless ideas and creativity.

Niwroamrywiaeth a ni: Rhan 1

Submitted by Tor Cavanagh on

Mae’n 2023, nid yw’n ddigon – nac yn fuddiol – i fusnesau ychwanegu “niwroamrywiol” at eu rhestr wirio cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae angen dealltwriaeth o sut mae cydweithwyr niwroamrywiol yn gweithio ac arferion sy'n eu galluogi i weithio i'w cryfderau, er budd y busnes cyfan. Mae darparu'r amgylchedd cywir i ymgeiswyr a staff niwroamrywiol harneisio eu sgiliau yn arwain at dîm rhagweithiol gyda llu o safbwyntiau a syniadau a chreadigedd di-ben-draw.

Gweithio'n Ddwyieithog - Ysgrifennwyd gan Dr Mary Gillie

Submitted by Tor Cavanagh on

Decheurais weithio yn ardal Bethesda, Cymru, sawl blwyddyn yn ol.   Pryd hynny, mi wnes i erioed feddwl y buaswn i'n symud i fyw i Gymru.  Roedd fy mam bob amser yn fy annog i i ddysgu ieithoedd erail.